Incluzio Rheden > De OOR: Organisatie OntwikkelingsRaad

De OOR: Organisatie OntwikkelingsRaad

Leuk dat je er bent!

Bij de Stichting Incluzio Uitvoering – waaronder Incluzio Uitvoering Oost, Incluzio Uitvoering Zuid, Incluzio Sociale Basis en Incluzio Rheden vallen – streven we naar een directe vorm van medezeggenschap, die past bij de (lerende) organisatie die we willen zijn. Voorheen hadden we meedenkraden (MR) binnen deze 4 Incluzio-bedrijven, maar omdat we samen onder de Stichting Incluzio Uitvoering vallen, gaan we nu naar een gezamenlijke raad: de OOR.

We staan voor transformatie en veranderkracht, en gaan daarbij uit van professionele autonomie en eigen regie. Daarom kiezen we niet voor een traditionele Ondernemingsraad (OR). In die traditie komt medezeggenschap meestal in de vorm van instemming of advies aan het einde van een traject. Nee, wij kiezen voor een moderne vorm van medezeggenschap: invloed, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van alle medewerkers in de organisatie. Dat betekent: de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) staat als uitgangspunt voorop, maar er wordt eerder in het besluitvormingsproces overlegd en afgestemd met medewerkers over plannen en veranderingen in de organisatie. Zo willen wij ruimte geven aan alle medewerkers om aan de ‘voorkant’ betrokken te zijn.

Janna, directeur Incluzio Uitvoering, legt kort uit hoe deze OOR in elkaar zit en waarom zij vindt dat jouw ideeën en invloed als medewerker belangrijk zijn.

Janna Steinbusch, directeur Incluzio Uitvoering, over de OOR en de input van medewerkers binnen Incluzio als organisatie.

Jeroen Wams, netwerkcoach bij Incluzio Uitvoering Oost, heeft jarenlang in de Meedenkraad gezeten. Hij vertelt graag wat hij belangrijk vindt aan deze vorm van medezeggenschap.

Jeroen Wams, netwerkcoach bij Incluzio Uitvoering Oost en voormalig lid van de Meedenkraad: ‘Het brengt de mensen op de werkvloer en het management dichter tot elkaar.’

Wat is de OOR?

De OOR (Organisatie OntwikkelingsRaad) is een kernteam van collega’s die de stem van alle medewerkers vertegenwoordigen. Dat betekent voor de medezeggenschap dus geen select gekozen OR-gezelschap dat als enige vertegenwoordiging meedenkt en besluit over wat het dagelijks bestuur aangeeft of vraagt. Maar juist rechtstreekse medezeggenschap: de OOR wordt op verschillende manieren betrokken bij relevante vraagstukken.

Wat doet de OOR?

De OOR-leden die samen het kernteam zullen vormen, zijn via verkiezingen uitgekozen en aangesteld namens de medewerkers. Deze OOR-leden zijn samenwerkingspartner van het bestuur en voeren het reguliere overleg. OOR en bestuur bepalen beide welke onderwerpen op de vergaderagenda komen en stellen vast hoe rechtstreekse medezeggenschap vorm krijgt. De OOR, die op de hoogte is van wat er leeft onder collega’s, doet dit als gelijkwaardige, kritische en uitdagende gesprekspartner van het bestuur. Of vice versa: de OOR deelt informatie met als doel het ophalen van feedback.

De WOR en ‘traditionele’ OR-rol blijven onderdeel van de taken van de OOR. Dus ook een aantal van de meer klassieke taken zijn nog steeds onderdeel van het OR-werk. Denk hierbij aan het vaststellen van de wettelijke plichten die een organisatie heeft, bijvoorbeeld om een Arbodienst te hebben. De gekozen OOR heeft voor dat soort besluiten een gemandateerde positie namens de medewerkers. Uiteraard is er duidelijke communicatie over welke besluiten er op welke tafel genomen worden.

Alle wettelijke informatie over een (O)OR vind je hier: Ondernemingsraad | Rijksoverheid.nl.

Wat houdt medezeggenschap binnen Incluzio Uitvoering nu precies in?

Bij Incluzio Uitvoering streven we naar een directe vorm van medezeggenschap, die past bij de (lerende) organisatie die we willen zijn. We staan voor transformatie en veranderkracht, en gaan daarbij uit van professionele autonomie en eigen regie. Wij gaan voor een moderne vorm van medezeggenschap: invloed, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van alle medewerkers in de organisatie.

We zijn momenteel druk bezig met de oprichting van een OOR, een Organisatie Ontwikkelings Raad. Het is in feite de opvolger van de huidige Meedenkraad, maar met een belangrijk verschil dat de OOR-leden worden gekozen door de medewerkers en zij bovendien alle bevoegdheden van een ondernemingsraad (OR) heeft.

Dat betekent voor de medezeggenschap dus geen select gekozen OR-gezelschap maar een rechtstreekse medezeggenschap. De OOR wordt een kernteam van 7 personen die de stem van de medewerkers vertegenwoordigen.

Hoe is de huidige Meedenkraad georganiseerd?

Onder de Meedenkraad vallen 4 bedrijfsonderdelen van Incluzio Uitvoering:

 • Incluzio Sociale Basis met de vertegenwoordiging van 4 leden
 • Incluzio Uitvoering Zuid met de vertegenwoordiging van 1 lid
 • Incluzio Uitvoering Oost met de vertegenwoordiging van 1 lid
 • Incluzio Rheden met de vertegenwoordiging van 1 lid

Zij komen eenmaal per maand bij elkaar. De directie sluit aan bij het eerste deel van de vergadering om relevante informatie uit te wisselen. De agenda’s van de vergaderingen en de verslagen zijn openbaar.

Waar is de huidige Meedenkraad mee bezig?

De Meedenkraad adviseert en gaat met de directie in gesprek over relevante organisatieontwikkelingen, werknemers-/vrijwilligers-/stagiairestevredenheid, arbeidsvoorwaarden, strategische keuzes die invloed hebben op de werknemers en de continuïteit en toekomst van Incluzio Uitvoering.

Onderwerpen die onder andere aan bod zijn gekomen:

 • Nieuwe ontwikkelingen in de organisatie waarvan alle medewerkers op de hoogte moeten zijn
 • Meedenken over de invoering van de Frank-app die medewerkerstevredenheid meet
 • Gezondheidsbeleid van Incluzio Uitvoering, dat enerzijds gericht is op verzuim, anderzijds op preventie daarvan
 • Beleid ten aanzien van reiskosten

Hoe ziet de organisatie de nieuwe OOR eruit?

De OOR kent straks algemene leden en heeft een aantal extra rollen:

 • de voorzitter vertegenwoordigt de OOR richting directie en leidt de vergaderingen
 • de secretaris heeft de taak om de vergaderingen in te plannen, maakt de agenda’s en verwerkt alle schriftelijke informatie.
 • Is vertegenwoordigd in de Groeps Ondernemingsraad (GOR). Dit is het overleg met andere MR’s en OR’s binnen Incluzio

Hoeveel tijd gaat erin zitten en welke zaken zijn nog meer van belang voor mij?

Leden van de OOR mogen tijdens werktijd vergaderen en voorzieningen van de werkgever gebruiken. Ze bepalen in overleg met de werkgever hoeveel tijd zij mogen besteden aan OR-werkzaamheden. In onze CAO is bepaald dat er 100 uren op jaarbasis staat voor OR-werkzaamheden.

OOR-leden hebben ook recht op scholingsverlof onder werktijd, met behoud van loon:

 • OOR-leden: 5 dagen scholingsverlof per jaar;
 • leden van ondernemingsraadcommissies: minimaal 3 dagen per jaar;
 • leden die lid zijn van de OR én van een ondernemingsraadcommissie: minimaal 8 dagen per jaar.

Over scholing worden er tussen de OOR en de werkgever afspraken gemaakt. De werkgever bekostigd de scholing.

Wil jij ook de stem van jouw collega’s vertegenwoordigen?

Als medewerker geloof je in de transformatie die in onze opdracht besloten ligt: het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg met generalistisch werkende medewerkers. Je kent en erkent onze leidende principes. Het is aan jou als OOR-lid om het perspectief van medewerkers in te brengen bij beslissingen. Daarbij ben je in staat het belang van de totale organisatie te blijven zien. Je aanpak is gericht op eigenaarschap en samen verantwoordelijkheid nemen, zowel namens de medewerkers als samen met het bestuur. Medewerkers krijgen en nemen zo zelf meer invloed en verantwoordelijkheid.

Lijkt dit je wel wat?

Vanaf januari 2023 kun je je verkiesbaar stellen voor de OOR. Wil je je aanmelden? Stuur dan uiterlijk vrijdag 10 februari 2023 een mail met je motivatie naar OORIncluzioUitvoering@incluzio.nl.

Na je aanmelding toetsen HR en het bestuur of je aan de minimale voorwaarden van het reglement voldoet. Zij zorgen ervoor dat alle kandidaten worden geïntroduceerd aan de medewerkers van Stichting Incluzio Uitvoering. Bij de verkiezingen van 6 tot en met 10 maart 2023 kunnen alle stemgerechtigde Stichting Uitvoering-medewerkers hun stem uitbrengen.